Alasdair Allan

Na h-Eileanan an Iar

Alasdair Allan has been an SNP MSP since May 2007 representing the constituency of Na h-Eileanan an Iar.

Alasdair Allan gained a PhD in Scots Language from Aberdeen University in 1998. Previous to becoming an MSP, Alasdair was senior media relations officer for the Church of Scotland as well as regularly writing Gaelic columns for various newspapers.

Alasdair was the National Secretary of the SNP from 2003 to 2006 before he resigned to fight the Western Isles seat.

He served as Minister for Learning, Science and Scotland’s Languages between 2011 and 2016, and as Minister for International Development and Europe from 2016 to 2018.

Alasdair is currently a member of the Rural Affairs and Islands Committee and the Constitution, Europe, External Affairs and Culture Committee. Outside of politics, Alasdair sings with the Back District Gaelic Choir in Lewis, with whom he has competed at the National Mòd.


Tha Alasdair Allan air a bhith na Bhall-Pàrlamaid Albannach airson Partaidh Nàiseanta na h-Alba bhon Chèitean 2007 airson roinn-taghaidh Na h-Eileanan an Iar.
Fhuair Alasdair Allan PhD ann an Cànan Albais bho Oilthigh Obar Dheathain ann an 1998. Mus deach a thaghadh mar bhall pàrlamaid, bha Alasdair ag obair mar oifigear nam meadhanan airson Eaglais na h-Alba agus bhiodh e a’ sgrìobhadh colbhan Gàidhlig gu tric airson diofar phàipearan.

‘S e Rùnaire Nàiseanta a bh’ ann airson Partaidh Nàiseanta na h-Alba eadar 2003 agus 2006 mus do leig e seachad an dreuchd airson a bhith na thagraiche airson sgìre Na h-Eileanan an Iar ann an taghaidhean Pàrlamaid na h-Alba.

Bha e na Mhinistear airson Ionnsachadh, Saidheans agus Cànain na h-Alba eadar 2011 agus 2016, an uairsin na Mhinistear airson Leasachaidh Eadar-Nàiseanta agus an Roinn Eòrpa bho 2016 gu 2018.

A-nis tha Alasdair na bhall air Comaitidh Chùisean Dùthchail agus Eileanan, agus Comaitidh na Bun-reachd, na Roinn Eòrpa, Cùisean Taoibh a-Muigh agus Cultar.
Taobh a-muigh poileataigs, tha Alasdair a’ seinn comhla ri Còisir Sgìr’ a’ Bhac ann an Leòdhais, agus bidh e a’ seinn còmhla riutha aig a’ Mhòd Nàiseanta Rìoghail.

Constituency Office address:

20 Kenneth Street
Stornoway
Isle of Lewis
HS1 2DR

Constituency Office telephone: 01851 700357
Email: alasdair.allan.msp@parliament.scot