Alasdair Allan MSP

  • MSP for Na h-Eileanan an Iar

Biography:

Alasdair Allan is Minister for Learning, Science and Scotland's Sciences.

Alasdair Allan has been an SNP MSP since May 2007 representing the constituency of the Western Isles.

Alasdair Allan gained a PhD in Scots Language from Aberdeen University in 1998. Previous to becoming an MSP, Alasdair was senior media relations officer for the Church of Scotland. He regularly wrote Gaelic columns in various newspapers and was named Gaelic journalist of the year in 2006. In addition he was also the National Secretary of the SNP from 2003 to 2006 before he resigned to fight the Western Isles seat.

Outside of politics Alasdair sings with the Back District Gaelic Choir in Lewis, with whom he has competed in the National Mod.

Tha Alasdair Allan air a bhith na bhall-pàrlamaid Albannach airson Phàrtaidh Nàiseanta na h-Alba o cheann a’ Chèitean 2007 airson Roinn-taghaidh nan Eileanan Siar.

Fhuair Alasdair Allan PhD ann an Canan Albais bho Oilthigh Obar Dheathan ann an 1998. Mun do chaidh e air taghadh bha Alasdair na h-oifigear media airson Eaglais na h-Alba. Bha e a’ sgrìobhadh colbhan Gàidhlig gu tric airson diofar phàipearan agus ann an 2006 bhuannaich e an urram bhliadhnail airson naidheachdar Gàidhlig as fheàrr. ‘Se Runaire Nàiseanta a bh’ann airson a’ Phàirtaidh Nàiseanta eadar 2003 agus 2006 mus do leig e dheth an dreuchd sin airson cathair nan Eileanan Siar a’ sabaid.

Taobh a muigh na poileataigs tha Alasdair a’ seinn le Coisir Sgìr’ a’ Bhac ann an Leodhais, agus tha e air seinn còmhla leotha anns a’ Mhòd Nàiseanta.

Surgery Information:

For information on surgeries/to book an appointment with Alasdair please call 01851 702272 or visit www.alasdairallanmsp.net

www.facebook.com/AlasdairAllanSNP

Stornoway Office

31 Bayhead Stornoway HS1 2DU

Phone number: 01851 702272

Benbecula Office

66 Baile na Cille Balivanich Isle of Benbecula HS7 5ND

Phone number: 01870 602287